สถาบันวิจัยและพัฒนา

Physics 1 Suthisa
ดร.สุธิษา เละเซ็น

Physics 1 Suthisa

เวกเตอร์ แรง การเคลื่อนที่เชิงเส้นและแบบหมุน โมเมนตัมและการอนุรักษ์โมเมนตัมโมเมนตัมเชิงมุม พลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกลของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง       การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ และคลื่นกล

Policy and Pricing Strategies
ผศ.บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์

Policy and Pricing Strategies

เพื่อศึกษาถึงการตั้งราคา